سلام برنامه نویسی

خو این دومین سلامه که دارید تو سیستم می بینید