تا ۲۱-۱۱-۱۳۹۷ ساعت 17:51:19

1 از 4 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 0 تومان

DOTA 2

Dota2 Tour

۱۳۹۷-۱۱-۲۱ - ۱۳۹۷-۱۱-۲۰

We Are Khafan!

شناسه تورنومنت : 23#

DOTA 2

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

قوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنت قوانین تورنومنت قوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنت 

قوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنت

قوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنت

قوانین تورنومنتقوانین تورنومنت

قوانین تورنومنت

قوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنتقوانین تورنومنت قوانین تورنومنت قوانین تورنومنت قوانین تورنومنت

جوایز مسابقات

نفر اول : 100000 تومان

نفر دوم : 50000 تومان

امتیازات شرکت در تورنومنت Dota2 Tour

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 5

امتیاز پیروز مسابقات : 10

امتیاز بازنده مسابقات : 5

امتیاز نفر/تیم اول : 20

امتیاز نفر/تیم دوم : 10

امتیاز نفر/تیم سوم : 5

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : taha.safvat@gmail..com

تلگرام : @taha_iCG