تا ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ساعت 21:55:45

1 از 6 شرکت کننده

ثبت نام پایان یافته!

قیمت : 300 تومان

Clash Royale

CR League#1

۱۳۹۷-۱۲-۱۰ - ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

Noobs Factor

شناسه تورنومنت : 24#

Clash Royale

جزییات تورنومنت

قوانین جاری در تورنومنت

شبلنتشمنلتمشسیل شسمیبلشکسمیبل کشمدل کمشسل کمشس لکمشس دلیکشسدیل کشسی لکن شسیلکنشسیل 

شسیل شسیل شس لش س ل

شس یلشسی لشسی لشس یلشسی لشس یلشس ا شثغ4 صلشظسی ل3434 ف 

یش بلذسثلاثصق ل3ص6ف356غثالس 

 سیبا س465غ7564غع4افقذاسی اسثق

 

جوایز مسابقات

نفر اول : لوح تقدیر از بنیاد ملی!!! به همراه سلفی با مدیرعامل

نفر دوم : لوح تقدیر خالی

نفر سوم : بسه دیگه!!

امتیازات شرکت در تورنومنت CR League#1

امتیاز اهدایی به افراد جهت شرکت در تورنومنت : 6

امتیاز پیروز مسابقات : 12

امتیاز بازنده مسابقات : 2

امتیاز نفر/تیم اول : 40

امتیاز نفر/تیم دوم : 30

امتیاز نفر/تیم سوم : 15

تماس با مدیر تورنومنت

ایمیل : Admin_ID@gmail.com

تلگرام : Admin_Tour